ثبت نام در دوره های Real Estate

فرم ثبت نام و ارسال مدارک دوره های Real Estate

عنوان دوره

مدارک لازم جهت ثبت نام:توضیح:

کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه شود و یا جهت ترجمه تحویل مجموعه گردد.

توضیح چگونگی ارسال مدارک:

لازم است تا تمامی مدارک مندرج در بالا در یک فایل فشرده (زیپ شده) از طریق بخش ذیل بارگذاری و ارسال گردد.بدیهی است به اطلاعات ناقص و یا خارج از قواعد مطرح شده در بالا ترتیب اثر داده نخواهد شد.