نخبگان مدیریت

معرفی بزرگان و نخبگان مدیریت جهان

مروری بر زندگی و تفکرات نخبگان مدیریت

آشنایی با سخنان بزرگان و نخبگان مدیریت می تواند به عنوان راهکاری برای هدایت ما در عرصه مدیریت باشد.
همچنین به عنوان تذکری جهت مدیریت بهتر برای ما مورد استفاده قرار گیرید.
در این نوشته سعی بر این شده تا با استفاده از سخنان  نخبگان و بزرگان مدیریت دیدگاهی نو در ذهن خوانندگان ایجاد کنیم.