بررسی املاک محله الهیه

الهیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله الهیه

ارزیابی محله الهیه  شهریور۹۷

ارزیابی املاک محله الهبه شرح زیر می باشد:
محله الهیه با تعداد فایل آماده فروش ۸۵ عدد، در رتبه هفتم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۵% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در الهیه نیز، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۵%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده  الهیه  مربوط به ۲-۱ سال و ۳۰-۲۱ میباشد(به ترتیب ۲% و ۴%).  این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه ی ۶ ام منطقه۱ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۲۴ عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی الهیه

درصد املاک کلنگی محله  الهیه ۲۲% به کل املاک این محله میباشد(۱۹ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز الهیه  ۲۹  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک محله الهیه متعلق به بازه ی ۲۵۰- ۲۰۰متر(۳۱%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر و ۱۰۰-۵۰ متر(۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز الهیه نسبت به سایر بنا های این محله ۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در محله الهیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۴۷% میباشد.

 

نمودار ۲۴- املاک عرضه شده محله الهیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۲۵- املاک عرضه شده در محله الهیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۲۶- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله الهیه

 

 

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.