چگونه برند سازی کنیم؟

چگونه برند سازی کنیم؟

جناب آقای مهندس کرمعلی
مدیر توسعه و بازاریابی شرکت سرشاران

نام گذاری یکی از مراحل مهم در برند کردن هر کسب و کار است. شما با یک جستجو در گوگل میتوانید نکاتی ساده را در مورد نام گذاری کسب و کار خود بدانید. اما نام گذاری حرفه ای یک تخصص است و دانش و مهارتی فراتر میطلبد. شرکت سرشاران مهمترین شاخصه ها را برای نام گذاری بررسی و با توجه به مشخصات کسب و کار و شخصیت خود شما مناسب ترین نام را برای گسترش تجارت شما انتخاب می کند.

 

آموزشعمومیویدئوهای مرتبط با MBA

ارسال نظر بسته می باشد.