دوره مدیریت استراتژیک

 

سیلابهای دوره مدیریت استراتژیک
اصول سرمایه گذاری
مدیریت پروژه
بازاریابی و فروش

مهندس مهدی کرمعلی
مدیر توسع و بازاریابی شرکت سرشاران

نشست بعدی ۳ بهمن ۹۷ با موضوع قرارداد پیمانکاری
نشست دوستانه برای آشنایی با دوره مدیریت عالی و اجرایی در صنعت ساختمان هر هفته چهارشنبه ها

MBAآموزشویدئوهای مرتبط با MBA

ارسال نظر بسته می باشد.