قرارداد اشتباه برابرست با ورشکستگی

قرارداد اشتباه برابر است با ورشکستگی

آقای مهندس مهدی کرمعلی
مدیر توسعه و بازاریابی شرکت سرشاران
قرارداد اشتباه برابر است با ورشکستگی، چهارشنبه این هفته شرکت سرشاران جهت برگزاری همایش رایگان Realestate MBA در خدمت شماست

MBAآموزشعمومیویدئوهای مرتبط با MBA

ارسال نظر بسته می باشد.