قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت

ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 ( ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ)

( ﻛﺎرﺑﺮگ  ج  )

قرارداد پیمان مدیریت: ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﻀﻢ ﺑـﻪ آن ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ، ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗــــﺮارداد واﺣــــﺪ ﻣﺤﺴــــﻮب و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑــــﻞ ﺗﻔﻜﻴــــﻚ اﺳــــﺖ در ﺗــــﺎرﻳﺦ …………………………….. ﺑــــﻴﻦ   ……………………………………….   ……… ……………….ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﻳـﻚ ﻃـﺮف و ………………………………………………………………………………………………ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ: ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؛

 ﻣﺎده ۱  ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ        اجرایی          اداري          ﻣﺎﻟﻲ

 پیمان مدیریت 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :

  • مدیرت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( اﺑﻨﻴـﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت   ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ﺑﺮﻗﻲ )ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ  راه ، ﺳﺎزي ،  اﻧﺪازي و ﺗﺤﻮﻳﻞ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • مدیریت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي …………………………………………………………………………………….

شامل: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي :

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ   ﻫﺎ و ﻣﺪارك و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ روﻳﺖ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮ رﺳﻴﺪه و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ آن ﻧﺰد ﻣﺪﻳﺮ اﺳـﺖ و دو ﻧﺴﺨﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ماده ۲: ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر :

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر واﻗﻊ در ……………………………………………………………………………………………………   است  ﻛﻪ ﺑﻪ روﻳـﺖ ﻣﺪﻳﺮ رﺳﻴﺪه و از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ماده ۳ ـ ﻣﺪت ﻗﺮارداد

ﻣﺪت ﻗﺮارداد………………………. ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان اﺳﺖ  ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻣـﺪرج در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ اﻳـﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۴-۱ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  نقشه ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و اجرایی، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه را ﺑـﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑ ﻛﺎر ﺷﺮوع به ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺪ.

 ۴-۲ ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﺿـﺎﺑﻄﻪ و ﺻـﻼح ﺻﺎﺣﺐ  ﻛﺎر را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.

 ۴-۳ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، تعیین ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺖ.

۴-۴ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺟﺎزه ﻟﻮازم و اﺑﺰار و  ﺻﺎﺣﺐ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ صاحب کار.

۵-۴ اﻗﺪام ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و هزینه صاحب کار.

۶-۴ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ودﻗﻴﻖ و اﻳﺠﺎد هماهنگی ﻫﺎي ﻻزم در اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

۷-۶ ﺗﻬﻴﻪ صورت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻫـﺮ ۱۵ روز ﻳﻜﺒـﺎر و ارائه آن ﺑـﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر

ﺗﺒﺼﺮه :

ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ های اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰاي ﻣﺼﺎﻟﺢ و دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠـﺰا و ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.

۸-۴ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء را ﺑﻪ ﺻـﺎﺣﺐﻛـﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.

۹-۴ تمامی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

۱۰-۴ ﻣﺪﻳﺮ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪصاحبﻛﺎر، ﻣﺴـوﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﻨﺎس ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐﻛـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد.

۱۱-۴ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮادث ﻛﺎرﮔﺮان و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮارض و ﺣﻘـﻮق دوﻟﺘـﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛـﺎر ﻣﻔﺎﺻـﺎ ﺣﺴـﺎب ﺑﻴﻤـﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.

۱۲-۴ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ شرایطی ﺣﻖ واﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد.

  ﺗﺒﺼﺮه :

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﻨﺪﻫﺎي  ۴-۴ و ۷-۴ و اﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداري ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺪ ۵-۴ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺬف میﮔﺮدد .

   ماده ۵ – وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار:

  1. ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲهزینه ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه صاحبﻛﺎر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
  2. ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻇﺮف ۱۰ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﻨﺨـﻮاه ﮔـﺮدان را ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﭙﺮدازد.
  3. ﺻﺎﺣﺐ کار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۰ ﻇﺮف روز ﺗﻤﺎﻣﻲ صورتﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
  4.   ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻻزم را از ﻗﺒﻴﻞ دادن وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ و ﻏﻴـﺮه ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﻏﻴﺮه و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ رﺳـﻤﻲ و دوﻟﺘـﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎنبندی و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

پیمان مدیریت

   ماد ۶ : ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ آن:

اﻟﻒ : ﺣﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮ ………………… درﺻﺪ از ﻫﺮ ﺻﻮرت هزینه ای می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ در ﻃﻮل ﻣـﺪت ﻗـﺮارداد ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن تهییه وﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪه آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ .

آن دﺳﺘﻪ از هزینه ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن درﺻﺪي ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ درﺻﺪي دﻳﮕﺮي ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﭘﻴﻤـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ شود در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ب :  ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت هزینه ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﻲ ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺳـﭙﺲ ………. درﺻـﺪ آن ﺑـﻪ،ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد.

ج : از ﻫﺮ ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺪﻳﺮ ……….. درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻗﺮارداد و ﭘﺎﻳﺎن دوره تضمین ﺑﻪ وي ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

د: ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻛﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ

ماده ۷- ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان:

ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﻣﺒﻠﻎ ……………………………. رﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨـﻮاه ﮔـﺮدان در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺪﻳﺮ ﻗـﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ارائه ﺻﻮرت هزینه ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ کننده، ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﺑﻌﺪي ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺖ می ﺷﻮد.  ﻣﺪﻳﺮ در زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻦ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان…………………………………………..رﻳﺎل (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر) ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر صاحبﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﺟﺮايﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ آن به ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد  .

ماده ۸- ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ:

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه:

  1.  ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه: ………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ………………………………
  2. …………………………………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ………………………………
  3. …………………………………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ………………………………
  4. …………………………………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ………………………………

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐکار ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧـﺎﻇﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ۱۵ روز ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺘﺒﺎ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺮي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

  ماده ۹- ﺷﺮاﻳﻂ ـ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ـ ﻋﻤﻮﻣﺎت  :

ﺷﺮاﻳﻂ ،ﺗﻌﻬﺪات، اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣـﻮاد  …………..  اﻟﻲ …………………………..  شرایط ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ماده ۱۰: اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻗﺮارداد و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن:

اﺳﻨﺎد و مدارک ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ، برنامه زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻧﻘﺸﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪ ها، ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ  می باشد  ﻛﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﻀﻤﺎت ﻗﺮاداد ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد.

    ماده ۱۱- ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد:

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻛﺎر:

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮي :

اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر                                                                                                                                      اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮ  / ﻣﺠﺮي

دانلود pdf قرارداد اجرای ساختمان

قرارداد پیمان مدیریت قرارداد پیمان مدیریت قرارداد پیمان مدیریت قرارداد پیمان مدیریت

دانستنی هاعمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *