شرایط خصوصی قرارداد

شرایط خصوصی قرارداد

شرایط خصوصی قرارداد

مقررات ملّی ساختمان ایران- نظامات اداری

ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮادي از ﻗﺮارداد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ را ﺑـﻪ آن ﻣﺤﻮل ﻛﺮده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ماده ۱– ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ).

ماده ۲–  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎر.

ماده ۳–  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻗﺮارداد.

ماده ۴– تعیین شرایط تغییر کاری مقادیر کاری.

ماده ۵– تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد.

ماده ۶– تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد.

ماده ۷– ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  صاحب ﻛﺎر، ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ  پیش ﭘﺮداﺧﺖ، ﺣﺴﻦ انجام ﻛﺎر، ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان.

ماده ۸– ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺮداد ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و درﺻﺪﻫﺎي آن.

ماده ۹– ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن های ﻻزم ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد اﺳـﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر.

ماده ۱۰– تعیین مدت تضمین بعد از تحویل موقت.

ماده ۱۱– تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هریک از طرفین.

ماده ۱۲– تعیین درصد جریمه تاخیر غیر مجاز.

ماده ۱۳– ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻪ ﻣﺠﺮي.

ماده ۱۴– تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق.

ماده ۱۵– شرایط تعلیق برای بیش از ماه و همچنین بیشتر از یکماه.

ماده ۱۶– تعیین درصد جایزه تسریع.

ماده ۱۷– تعیین سهم هریک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه.

ماده ۱۸– تعیین افراد هیات حل اختلاف.

ماده ۱۹– تعیین مواردی که ابلاغ ها می تواند به صورت غیر کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۰–  مواردی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی گیرد.

ماده ۲۱– هزینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی گیرد یا درصد دیگری غیر از درصد مندرج در قرارداد مورد نظر است.

ماده ۲۲– سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آن الزامی است.

 

امضای صاحب کار                                                                                                                                  امضای مجری / مدیر

دانلود pdf شرایط خصوصی قرارداد

دانستنی هاعمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *