ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- بدون مصالح

قرارداد اجرای ساختمان

شرکت کارگزار ملک

ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 (ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺰدي )

قرارداد اجرای ساختمان: ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ، ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﻗــــﺮارداد واﺣــــﺪ ﻣﺤﺴــــﻮب و ﻏﻴــــﺮ ﻗﺎﺑــــﻞ ﺗﻔﻜﻴــــﻚ است در:ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗــــﺎرﻳﺦ ………………………….. بین  …………………………………………………….  ﻛــﻪ در اﻳــﻦ ﻗــﺮارداد ﺻــﺎﺣﺐ کار ﻧﺎﻣﻴــﺪه ﻣــﻲ ﺷــﻮد از ﻳــﻚ ﻃــﺮف و ……………………………………………………………………………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد از  ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ:ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ماده ۱ –  موضوع قرارداد:

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

  • اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ( اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ وﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ) ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي، ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ و راه اﻧﺪازي و تحویل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • اجرای بخش یا بخش های ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

به استثنای: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺪارك و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روﻳﺖ واﻣﻀﺎي ﻣﺠﺮي رﺳﻴﺪه و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ آن ﻧﺰد ﻣﺠﺮي اﺳﺖ و دو ﻧﺴﺨﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ . ﻛﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ماده ۲- محل اجرای کار: ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر واﻗـﻊ در  …………………………………………………………………………………………………………. است ﻛـﻪ ﺑـﻪ روﻳﺖ ﻣﺠﺮي رﺳﻴﺪه و از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ماده ۳- مبلغ قرارداد: ﻗﺮارداد اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺒﻠﻎ این ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﺮي، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎ……………………..ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف…………………………. ( ﺑﻪ ﻋﺪد ) ………………………………………….. رﻳﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ:

  • دﺳﺘﻤﺰد، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، تهییه ماشین آلات، اﺑﺰار ﻟﻮازم و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ و فقط تهییه  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺐ  ﻛﺎر اﺳﺖ
  • دﺳﺘﻤﺰد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات، ابزار، ﻟﻮازم و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳـﻦ  ﻗﺮارداد می باشد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻛﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻠﻖ می گیرد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺮي اﺳﺖ.

 

ماده ۴ ـ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :

ﻣﺒﻠﻎ (ﺑﻪ ﺣﺮوف) ………………………………………. (به ﻋﺪد) ………………………………… رﻳـــﺎل ﻣﻌـــﺎدل ………………………………………………………………

درﺻــــــﺪ ﻣﺒﻠــــــﻎ ﻗــــــﺮارداد ﺑــــــﻪ ﻋﻨــــــﻮان ﭘــــــﻴﺶ ﭘﺮداﺧــــــﺖ در ﻗﺒــــــﺎل ……………………………………………………………. ( ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺻﺎﺣﺐ کار) ﭘـﺲ از اﻣﻀـﺎ و ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮاﻋـﺪ ﺑﻘﻴـﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.

ماده ۵- مدت قرارداد:

ﻣﺪت ﻗﺮارداد  ………………. ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻫﻤـﺎن ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ﺗﺤﻮﻳـﻞ زﻣـﻴﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮي اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﻨـﺪرج در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ماده ۶- ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺘﺮ مخصوص و انجام مراقبت های لازم.

ﻣﺠﺮي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص کلیه مصالح مصرفی و ماشین آﻻت و اﺑـﺰار و وﺳـﺎﻳﻠﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﻪ وي ﻳﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺛﺒـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.

از ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت و اﺑـﺰار، ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر دﻫﺪ.

جبران ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از ماشین آﻻت، اﺑﺰار و وﺳـﺎﻳﻞ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ، ﻣﺠﺮي اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻲ ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار میﮔﻴـﺮد ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

قرارداد اجرای ساختمان

ماده ۷ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ:

ﻧﻈـــﺎرت ﺑـــﺮ اﺟـــﺮاي ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـــﻪ ﻋﻬـــﺪه ………………………………………………………………….. به ﻧﺸـــﺎﻧﻲ: …………………………………………………………………………………………………………………….. ﻣــﻲ   ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ از ﻃــﺮف صاحب کار ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.قرارداد اجرای ساختمان

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛﻨـﺪ، ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر   ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ۱۵روز ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ماده ۸- نحوه اندازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ:

ﺳﻄﻮح زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻓﻀﺎﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ ها، ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ، اﻧﺒﺎري ﻫﺎ، اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺒﺎن ، اﺗﺎق ﺳﺮاﻳﺪار و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﻠﻮت،  زﻳﺮزﻣﻴﻦ ها و  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎی ﻣﺴـﻘﻒ ﻛـﻪ ﺳـﻪ ﻃـﺮف آن دﻳـﻮار ﺑﺎﺷـﺪ (دﺳﺖ ﺟﺎن اﻧﺪاز و جان پناه، دیوار محسوب  نمی شود )

(دوﺳﻮم ) ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ جزو زیربنا ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد.قرارداد اجرای ساختمان

ﺳﻄﺢ اﻳﻮان ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﻛﻪ داراي دو ﻃﺮف دﻳﻮار ﺑﺎﺷﺪ (ﻳﻚ دوم ) ﺳـﻄﺢ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر میﮔﺮدد.

ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت ، ﻧﻮرﮔﻴﺮ ، ﻫﻮاﻛﺶ و ﭘﺎﺳﻴﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۶ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻃﺮف آن ﻣﺤﺼﻮر ﺑـﻪ ﺑﻨـﺎي در دﺳﺖ اﺣﺪاث باشد ﺟﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب می شود.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺶ از ۶ ﻣﺘﺮ ﺷﻮد (یک سوم) ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شود، ﺿﻤﻨﺎ ﭘﻴﺶآﻣـﺪﮔﻲ ها، اﻳـﻮان، ﻫـﺎ، ﺑﺎﻟﻜﻦهای ﺑﺪون ﺳﻘﻒ و ﻗﺮﻧﻴﺰﻫﺎ ﺟﺰو ﺳﻄﻮح زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب  نمی ﺷﻮند.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع و ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﻲﮔﺮدد.قرارداد اجرای ساختمان

ماده ۹- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از:قرارداد اجرای ساختمان

قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، نقشه ها و پروانه ساختمان، همچنین مشخصات فنی، نقشه ها، صورت مجلس ها، توافق نامه هایی که در طول اجرا کار تنظیم و به امضای طرفیت می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود.

ماده ۱۰- شرایط- مسولیت ها – اختیارات:

مسولیت تمامی عملیات اجرایی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط، تعهدات، اختیارات و مسولیت های طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آن ها لازم الاجرا است.

ماده  ۱۱- نشانی طرفین قراداد:

نشانی صاحب کار:                                                                                                                                                                          نشانی مجری:

قرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمانقرارداد اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان قرارداد اجرای ساختمقرارداد اجرای ساختمان ان 

امضای صاحب کار                                                                                                                                                                          امضای مجری/ مدیر

دانلود pdf

عمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *