قرارداد خرید ساختمان

قرارداد خرید

شرکت کارگزار ملک

 قرارداد خرید ساختمان

تنظیم قرارداد خرید توسط کارشناسان شرکت سرشاران:

اين قرارداد مابين آقای  ……………… به شماره ملی ………………  به نشانی: ……………… ……………… ……………… و شماره تلفن : ……………… به آدرس ای- میل………………   که از اين پس در اين قرارداد فروشنده خدمت ناميده می شوند شرکت سرشاران  به شماره ثبت …………… و به نشانی……………………………………………………………………………………….. و شماره تلفن : ……………… به آدرس ایمیل………………   که از اين پس در اين قرارداد  به عنوان خریدار خدمت از يک طرف بنحو لازم و به شرح زير منعقد گرديد.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد

همکاری با شرکت سرشاران در ارائه مشاوره در برندینگ، واگذاری و راه اندازی ………………………… واقع در ………………………..

در چارچوب مفاد اين قرارداد. شرح خدمات فروشنده خدمت به شرح زیر است:

  1. تحقیقات بازار و ترسیم مدل برندینگ برای شناسایی، بررسی رقبای کوچک و بزرگ در منطقه قرارگیری.
  2. برنامه ریزی و مدیریت برنامه جامع تبلیغاتی و برندینگ مجتمع تجاری آلین که برنامه تبلیغات پس از عقد قرارداد ترسیم و به تایید شرکت سرشاران می رسد.
  3. آماده سازی و سازماندهی واگذاری ها اعم از اجاره و مشارکت کاری .
  4. عملیات بازاریابی جهت واگذاری و معرفی واحدهای پروژه به متقاضیان و بهره برداران.
  5. مشاوره در راه اندازی پروژه (پس از واگذاری واحدهای تجاری) شامل مدیریت واگذاری های اولیه، استاندارد سازی اولیه و نظارت بر طراحی و اجرای دکوراسیون اولیه واحدها؛ سازماندهی و چیدمان اولیه تیم های حراست، نظافت، تعمیرات و نگهداری؛ راه اندازی و مدیریت اولیه پارکینگ؛ مدیریت جشن ها و جشنواره های افتتاحیه و مدیریت تبلیغات اولیه و سایر خدماتی که برای شروع به فعالیت یک مجتمع تجاری لازم است.

 

ماده ۲ – مدت قرارداد

از تاریخ امضای این قرارداد به ۶ماه می باشد که در صورت نیاز تمدید می شود.

ماده ۳: قيمت واگذاری به بهره برداران-خریداران و نحوه انعقاد قرارداد

قيمت پايه واگذاری و نحوه دریافت حداقل برای گزینه پیشنهادی براساس اعلام اولیه خریدار خدمت و سپس کارشناسی فروشنده خدمت پیشنهاد و پس از تائید خریدار خدمت به طور رسمی از سوی خریدار خدمت به فروشنده خدمت ابلاغ می شود. این لیست قیمت در این قرارداد، لیست قیمت مبنا نام گذاری می شود.

لیست قیمت مبنا با توجه به شرایط بازار می تواند کاهش یا افزایش یابد  و در هر مرحله از واگذاری با هماهنگی عامل لیست قیمت مبنا تغییر و از طرف خریدار خدمت به عامل ابلاغ می گردد و لیست های قیمت بعدی با شماره سریال های جدید صادر شود.

 

ماده ۴- حق الزحمه قرارداد

۱-۴-حق الزحمه فروشنده خدمت بابت ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر است:

*  حق الزحمه فروشنده خدمت مربوط به قرارداد اجاره هر واحد تجاری با متقاضی بهره برداری معادل ۶۰% یکماه اجاره کامل سال اول آن واحد تجاری در زمان عقد قرارداد خواهد بود.

لازم بذکر است در صورت عقد قراردادهای رهن، رهن و اجاره و مشارکت، کمیسیون مشاور بر مبنای یکماه اجاره کامل سال اول آن واحد تجاری می باشد.

*  حق الزحمه فروشنده خدمت مربوط به معرفی خریدار واحدهای تجاری و اداری معادل نصف ۱% مقدار کل معامله فیمابین مالک و متقاضی میباشد.

*  حق الزحمه فروشنده خدمت مربوط به قرارداد هایپر، شهربازی و سینما بر اساس نصف یکماه اجاره می باشد

* مبلغ متغیر قرارداد طبق جدول ذیل در ۲ بخش انتفاع و اداره بر حسب درصد های ذکر شده محاسبه و پس از تأیید نهایی تا دهم ماه آتی به حساب هرکار توسط خریدار خدمت واریز می گردد.

ردیف سر فصل محل درآمد درصد حق الزحمه توضیحات
۱ انتفاع مبلغ هزینه شده از بابت برگزاری جشنواره، رویداد، فروش فوق العاده، اسپانسر و تبلیغات ایونتها ۸% مبلغ هزینه شده
۲ مارکتینگ( اجاره ی کرنرشاپ ها و روت شو ها  کار شو ، تبلیغات ، پروموشن، آگهی های صوتی و تصویری، دیجیتال ساینیچ و کلیه درآمد های مرتبط از مشاعات) ۱۰% مبلغ وصول شده هر قرارداد
۳ اداره دریافت هزینه های جاری (شارژ) از بهره برداران ۴% مبلغ ماهیانه هزینه شده در پروژه

تبصره ۱: درصورت عقد قرارداد مشابه با شرکت با خریدار خدمت ۳۰% تعلق میگیرد.

تبصره ۲: در صورتی که بنا به تائید خریدار خدمت ، ثمن واگذاری واحدها به صورت غیر نقدی (تهاتری) از سوی بهره بردار پرداخت گردد، حق العمل فروشنده خدمت، پس از امضاء و مبادله قرارداد، به طور کامل، به صورت نقدی از جانب خریدار خدمت پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: بر اساس روند واگذاری، طرفین می توانند ضمن مشاوره نسبت به افزایش یا کاهش قیمت ها اقدام و نتیجه را پس از بازنگری و تعدیل قیمت ها به طرف مقابل ابلاغ نمایند.

 

تبصره ۴: خریدار خدمت متعهد می گردد در صورت تکمیل ۶۰ درصد متراژ تجاری توسط فروشنده خدمت تا پایان شهریور ۹۸، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان به عنوان پاداش عملکرد به فروشنده خدمت پرداخت نماید. این مبلغ جدا از همه حق الزحمه های مدنظر این قرارداد می باشد.

ماده ۵: نحوه پرداخت حق الزحمه  فروشنده خدمت

روش پرداخت در جدول زیر نشان داده شده است:

شرح فعالیت روش پرداخت
حق الزحمه واگذاری حداکثر تا یک هفته پس از عقد قرارداد مشتری
مدیریت راه اندازی و سایر تعهدات هر ۹۰ روز یکبار ابتدای هر سه ماه از تاریخ امضاء قرارداد

ماده ۶: حوزه های فعاليت فروشنده خدمت و محدوده های آن :

براساس اين قرارداد، مشاوره در حوزه های برندینگ و واگذاری، تبلیغات و راه اندازی مجتمع تجاری آلین برعهده فروشنده خدمت می باشد.

تبصره ۵: برنامه ریزی برای راه اندازی مرحله بندی شده پس از عقد قرارداد به خریدار خدمت تحویل می گردد.

ماده ۷: سایر تعهدات فروشنده خدمت

۱-۷- مديريت بر تبليغات اولیه و برنامه برندینگ توسط فروشنده خدمت انجام می گيرد. به اين منظور فروشنده خدمت برنامه های تبليغاتی خود را برای دوره های زمانی مشخص اولیه ارائه می نمايد و پس از هماهنگی، بررسی و اظهار نظر کارشناسی خریدار خدمت و انجام اصلاحات، چارچوب مصوب تبليغات ابلاغ می شود.

۲-۷- کلیه هزینه های تبلیغاتی بر عهده خریدار خدمت و مدیریت و اجرای آن بر عهده فروشنده خدمت است.

۳-۷- فروشنده خدمت موظف است طبق برنامه پیشنهادی، بودجه لازم را برای تبلیغات تخمین زده و به تصویب خریدار خدمت برساند.

۴-۷- فروشنده خدمت موظف است اطلاعات بدست آمده از پروژه خریدار خدمت را در فرآيند فعاليت و مذاکرات درحد متعارف محرمانه تلقی نمايد و از انعکاس اينگونه اطلاعات به غير خودداری کند .

۵-۷- فروشنده خدمت موظف است وجوه و اسناد مالی ناشی از واگذاری واحدها به بهره برداران و خریداران را در وجه خریدار خدمت از آنها دريافت و به خریدار خدمت تحويل دهد. روش اجرايی دريافت وجوهات طبق دستورالعمل و فرم هايی که خریدار خدمت ابلاغ می کند، خواهد بود.

۶-۷- در صورتیکه فسخ قراردادهای بهره برداری منعقده به پیشنهاد و تصمیم خریدار خدمت یا خریدار صورت پذیرد، هیچگونه تأثیری در میزان و پرداخت حق الزحمه فروشنده خدمت نخواهد داشت.(درمورد کارهای انجام شده)

۷-۷- فروشنده خدمت موظف است جهت تحقق موضوع قرارداد مساعی جمیله خود را به کار گیرد و پس از مطالعات اولیه، تعریف کاربری و در نهایت تهیه برنامه زمان بندی فازهای مختلف افتتاحیه را به خریدار خدمت ارائه دهد و در زمان افتتاح رسمی ۶۰ درصد از متراژ مفید تجاری آماده بهره برداری باشد.

 

ماده ۸- ساير تعهدات خریدار خدمت

۱-۸- خریدار خدمت نسبت به ارايه حداکثر خدمات قبل و بعد از واگذاری به مشتريان پروژه اهتمام می ورزد.

۲-۸- خریدار خدمت نسبت به تحقق مفاد قراردادهای واگذاری به بهره برداران متعهد و ملزم می باشد و در ايــــــن رابطه (مفاد قراردادهای فروش،واگذاری و مفاد تعهدات ایجاد شده در تبلیغات انجام شده، تعهدات مربوط به واگذاری ها و سایر تعهدات طرفينی) مسئوليتی متوجه عامل نمی باشد.

۳-۸- خریدار خدمت پيشنهادات فروشنده خدمت نسبت به سياست قيمت گذاری، تخفيف، اعطای تسهيلات مالی، بهينه سازی واحدهای تجاری موضوع واگذاری و خدمات جانبی قابل ارائه را ظرف حداکثر پنج روز مورد مشاوره، کارشناسی، بررسی و اعلام نظر قرار می دهد.

۴-۸- خریدار خدمت موظف است کليه اسناد، مدارک، نقشه ها و اطلاعات مورد نياز را که در اختيار دارد و انعکاس آنها با صلاح ديد عمومی پروژه تعارضی ندارد، حسب درخواست با امضاء و تایید مکتوب عامل تحويل دهد.

۵-۸- در صورت نیاز پرسنل شاغل در پروژه که توسط خریدار خدمت استخدام و در قسمتهای مختلف فعالیت دارند از جمله مهندسین، کارمندان اداری و اجرایی، نگهبانان و سایرین حق ارائه هیچگونه سرویس و معرفی ساختمان یا ارائه  توضیحات مربوطه، به متقاضیان بهره برداری، مراجعین و پرسش کنندگان و مداخله در کار فروشنده خدمت و پرسنل وی را نداشته و موظف به راهنمائی و معرفی ایشان جهت ارائه اطلاعات و مشخصات ساختمان به دفتر بهره برداری و واگذاری فروشنده خدمت موضوع این قرارداد می باشند.

۶-۸- فروشنده خدمت در خصوص دیون و تعهدات و همچنین دعاوی له یا علیه خریدار خدمت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال مشتریان و خریدار خدمت برعهده نخواهد داشت و خریدار خدمت شخصاً و راساً مسوول پاسخگویی به بهره برداران مجتمع می باشد .

۷-۸- هزینه های کارکنان و هزینه های جاری مصرفی اعم از آب- برق- گاز و … پیش از افتتاحیه اصلی بر عهده خریدار خدمت و پس از آن از محل هزینه های نگهداری پرداختی بهره برداران تامین می گردد.

این هزینه ها شامل هزینه های صورت گرفته در مشاعات و انجام سرویس های اختصاصی برای سایر بخش ها نظیر رستوران، فودکورت، شهربازی، تالار، فضای اختصاصی واحدهای تجاری نمی باشد.

 

ماده ۹- فسخ قرارداد

طرفين حق دارند در صورت عدم ايفای تعهدات با اعلام کتبی و قبلی ۲۰ روزه اقدام به فسخ قرارداد حاضر نمايند.

تبصره ۸: ابلاغ فسخ قرارداد به صورت رسمی انجام می شود و از زمان ابلاغ، فروشنده خدمت به مدت بیست روز فرصت برای ساماندهی فعاليتها و نهايی کردن مذاکرات و بهره برداری خود خواهد داشت.

تبصره ۹: درصورت فسخ يا پايان قرارداد خریدار خدمت مکلف است حق الزحمه فروش و واگذاری واحدهايی که متقاضيان آنها قبلا و به صورت کتبی توسط فروشنده خدمت به خریدار خدمت معرفی شده و منجر به عقد قرارداد شده اند را محاسبه و به فروشنده خدمت پرداخت نمايد.

 

ماده ۱۰- جبران خسارت و بری الذمه

فروشنده خدمت در قبال تعهدات خریدار خدمت نسبت به اشخاص ثالث هيچ گونه مسئوليتی ندارد، چنانچه به لحاظ مدارک و اطلاعات اشتباه داده شده توسط خریدار خدمت، ضرر و زيانی متوجه فروشنده خدمت شود، خریدار خدمت متعهد به جبران آن می باشد.

 ماده ۱۱- واگذاری

هیچ یک از طرفین حق واگذاری حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد ایجاد شده است را ندارند. استفاده از کارمندان و پیمانکاران جز، واگذاری تلقی نمی شود.

 

ماده۱۲) فورس ماژور

در شرایط فورس ماژور و غیر قابل پیش‌بینی برای طرفین و تا زمانی که این شرایط استمرار دارد، طرفین می‌توانند با توافق نسبت به تعلیق قرارداد تا رفع شرایط مذکور و یا فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 

ماده۱۳) نشانی طرفین

نشانی طرفین در ماده یک قرارداد ذکر شده است و در صورت تغییر، مراتب باید کتباً و حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اعلام گردد.

در غیر این صورت، هرگونه مکاتبه و مراسله به نشانی سابق، ابلاغ شده محسوب می­شود.

طرفین موافقت نمودند تحویل نامه، مراسله و غیره با اخذ رسید در محل، فاکس با اخذ تأیید آن، یا پست سفارشی پیشتاز، وسیله رسمی ابلاغ در روابط فی‌مابین باشد.

 

ماده ۱۴) حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا از نحوه اقدامات و عملکرد کارگزار در اجرای قرارداد بروز نماید، بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق ارجاع به هیأت حل اختلاف مرکب از یکنفر نماینده از هرطرف و نفر سوم یک داور مرضی الطرفین حل و فصل می‌گردد که در این خصوص رأی صادره از سوی هیأت برای طرفین لازم‌الاجرا و قابل قبول خواهد بود.

حدوث اختلاف فی مابین طرفین قرارداد، مانع از اجرای تعهدات قراردادی در این مدت نخواهد بود.

این موضوع شرط شد و مورد توافق طرفین واقع گردید. ذكر اين ماده به معناي قبول شرط داوري و حكميت در قرارداد نبوده و منافاتي نخواهد داشت با اين كه هريك از طرفين بتواند موضوع اختلاف را حتي بدواً و بدون ارجاع به هيأت فوق در مراجع ذيصلاح قضايي مطرح نمايد.

 

ماده ۱۵- نسخه های قرارداد 

این قرارداد در۱۵ ماده و۹ تبصره در تاریخ  …………………… در … نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد که تمامی نسخه ها اعتبار واحد دارند.   

 

خریدار خدمت                                                                                                                                                 فروشنده خدمت

 

 

 

شـــــــــهــــــود :

دانلود pdf

دانستنی هاعمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *