قرارداد اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان

شرکت کارگزار ملک

قرارداد اجرای ساختمان(با مصالح)

(کاربرگ الف)

قرارداد اجرای ساختمان به شرح زیر است: ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ، ﻗﺮارداد واﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮب و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ……………. ﺑﻴﻦ………………..که در قرارداد اﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻳﻚ ﻃﺮف و …………………… ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺠﺮي ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪه   ﺷﻮد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  :  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ،………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ﻣﺎده ۱ـ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد:

موضوع قرارداد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت)  ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ راه ﺳﺎزي، ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ، راه اﻧﺪازي و ﺗﺤﻮﻳﻞ

  اﺟﺮاي ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ﺷﺎﻣﻞ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارك و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ  به روﻳـﺖ و اﻣﻀـﺎي ﻣﺠـﺮي رﺳـﻴﺪه و ﻳـﻚ ﻧﺴﺨﻪ آن ﻧﺰد ﻣﺠﺮي اﺳﺖ و دو ﻧﺴﺨﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ  کار و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۲ ـ  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر واﻗﻊ در………………… …………………………………………………………………….   اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روﻳﺖ ﻣﺠﺮي رﺳﻴﺪه و از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

   ﻣﺎده  ۳ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد

ﻣﺒﻠﻎ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﺮي ﻛﻪ ، با توجه به ماده (۱) ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و ﺟﻤﻴـﻊ ﺟﻬﺎت ﺑﺮ  آورد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻗﺮار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎ ( ﺑﻪ ﺣﺮوف ) …………….. …………………………………… رﻳﺎل ( ﺑﻪ ﻋﺪد.)…………. ………………… رﻳﺎل و ﺟﻤﻌﺎ………………………………… رﻳﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﻨـﺪرج در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻛﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺮي اﺳﺖ .

    ﻣﺎده ۴ ـ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ:

ﻣﺒﻠﻎ………………………….ریال ﻣﻌﺎدل ……………… درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ   ﭘﺮداﺧـﺖ در ﻗﺒﺎل ………………………………………………………………………………………………………..   (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر)  ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﭘﺮداﺧﺖ  می ﺷﻮد .

ﻣﻮاﻋﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.قرارداد اجرای ساختمان

  ﻣﺎده ۵ –  مدت قرارداد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي:قرارداد اجرای ساختمان

ﻣﺪت ﻗﺮارداد……………………………. ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻـﻮرت  ﻣﺠﻠـﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮي اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ارائه ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﻣﺠﺮي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻـﻲ اﻳـﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ باﺷﺪ

قرارداد اجرای ساختمان

  ﻣﺎده ۶ ـ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ـ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺪارﻛﺎت:

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارك ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺑﺰار ﻛﺎر، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﻤـﺎم ﻟـﻮازم و وﺳـﺎﻳﻞ ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺮي ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ را از ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳـﻦ قرارداد ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد

۷ ﻣﺎده ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ:

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه…………………. ……………… ……………ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ……………………………………  ……………………………………. ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪه ﻛﺎر ﻣﺠﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ  شده اند.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ، سازمان ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ۱۵روز ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي و  صاحب ﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

  ﻣﺎده ۸ ـ ﻧﺤﻮه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ:

ﺳﻄﻮح زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، فضاهای ارتباطی، راه ﭘﻠﻪ ها، اﻧﺒﺎري، ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ ها،  اﺗﺎق ﺳﺮاﻳﺪار،  اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﻠﻮت ، زﻳﺮزﻣﻴﻦ ها و  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎی ﻣﺴـﻘﻒ ﻛـﻪ ﺳـﻪ ﻃـﺮف آن دﻳـﻮار ﺑﺎﺷـﺪ (دﺳﺖ انداز و جان پناه، دیوار محسوب نمی شود)(دوﺳﻮم ) ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو زﻳﺮﺑﻨـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب می ﺷـﻮد .

ﺳﻄﺢ اﻳﻮان ها و ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﻛﻪ داراي دو ﻃﺮف دﻳﻮار ﺑﺎﺷﺪ( ﻳﻚ دوم ) ﺳـﻄﺢ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﺳﻄﺢ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت،  ﻧﻮرﮔﻴﺮ ، ﻫﻮاﻛﺶ ،  و ﭘﺎﺳﻴﻮ  حداکثر تا ۶ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻃﺮف آن ﻣﺤﺼـﻮر ﺑـﻪ ﺑﻨﺎي در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شود،  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻴﺶ از ، ۶ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ  ( ﻳﻚ سوم ) ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  می شود.

ﺿﻤﻨﺎ پیش آﻣﺪﮔﻲ ها، ﺷﻮد اﻳﻮان ﻫﺎ ، ﺑﺎﻟﻜﻦ های ﺑﺪون ﺳﻘﻒ و ﻗﺮﻧﻴﺰﻫﺎ ﺟﺰو ﺳﻄﻮح زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب نمی ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه : اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع و ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد

  ﻣﺎده ۹ ـ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻗﺮارداد و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣـﺎن ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، برنامه زمان ﺑﻨـﺪي  ﻛﻠﻲ،  ﻧﻘﺸﻪ ها،  ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ، نقشه ها ، صورت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ ،   ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎیی  ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﻣﻨﻀﻤﺎت اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد .

ﻣﺎده  ۱۰ـ  ﺷﺮاﻳﻂ ـ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎ ـ اﺧﺘﻴﺎرات:

ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ، تعهدات ، اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ، ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ذﻳﻞ آن را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

  ﻣﺎده ۱۱ ـ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد:

  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر:

  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮي :

 

اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر                                                                                                                    اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺮي

 

عمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *